Tietosuojaseloste

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterin nimi

A.M Keho Huolto asiakastietorekisteri

Rekisterinpitäjä

A.M Keho Huolto, Y‑tunnus: 2866884-6

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Anne Mölsä

Rekisterin käyttötarkoitus​

Rekisterin käyttötarkoitus on toimia A.M Keho Huolto:n asiakastietorekisterinä.

Tietoja voidaan käyttää seuraaviin käyttötarkoituksiin

  • Asiakkaan hoitosuhteen ylläpitäminen

Säännönmukaiset tietolähteet

Pääasiallinen tietolähde on asiakas itse.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää pääasiallisesti asiakkaiden itsensä A.M Keho Huolto:lle antamia tietoja.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista
Asiakirjat muodostavat henkilötietolaissa (523/1999) tarkoitetun henkilörekisterin. Niihin sisältyvät tiedot ovat salassa pidettäviä.

Asiakirjoihin merkitään asiakkaan hoidon toteuttamisen ja seurannan kannalta vain tarpeelliset tiedot: asiakkaan nimi, syntymäaika, henkilötunnus, yhteystiedot. Alaikäisen asiakkaan osalta huoltajien tai muun laillisen edustajan nimen ja yhteystiedot sekä täysi-ikäiselle asiakkaalle määrätyn laillisen edustajan yhteystiedot ja nimen.

Keskeisiin hoitotietoihin kirjataan tulosyy, esitiedot, terveyden nykytila, mahdolliset lääkkeet, havainnot, tutkimustulokset, kontraindikaatiot, johtopäätökset, hoidon suunnittelu ja tavoitteet.

Huoltaja voi käyttää alaikäisen kohdalla tarkastusoikeutta. Mikäli alaikäistä hoidetaan potilaslain 7 §:n mukaisesti yhteisymmärryksessä hänen itsensä kanssa ja hän kieltää tietojensa antamisen huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle, ei heillä ole tarkastusoikeutta potilasasiakirjoihin (potilaslain 9 § 2 mom.).

Henkilötietolaki
Lain tarkoitus on turvata yksityiselämän suojaa.

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on merkitty potilasasiakirjoihin. Asiakkaalla on myös oikeus saada kopiot potilasasiakirjoista, mikäli hän niitä pyytää. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Huolehdimme siitä, että tiedot eivät siirry sivullisille henkilöille. Sivullisia ovat kaikki muut paitsi asiakkaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin henkilökohtaisesti osallistuvat ja hekin ovat oikeutettuja tietoihin vain siinä määrin kuin työtehtävät edellyttävät (PotL 13 §). Asiakkaalla on myös oikeus kieltäytyä tietojen luovutuksesta, josta tehdään kirjallinen merkintä tietoihin.

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille, jos nämä esittävät Suomen lakiin perustuvan pyynnön.

Laskutukseen liittyviä tietoja voidaan luovuttaa maksuliikennettä välittävillä tahoille.

Tietoja ei luovuteta muille kolmansille tahoille EU:n sisä- tai ulkopuolella.

Rekisterin suojauksen periaatteet​

Manuaalinen aineisto

Tiedot ovat salassa pidettäviä. Asiakirjoja säilytetään asianmukaisissa lukollisissa arkistoissa. Kirjanpito aineistoon on oikeus myös kirjanpitäjällä, jota sitoo myös salassapitovelvollisuus.

Tietohallintajärjestelmiin tallennetut tiedot

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla. Vain erikseen määrätyillä A.M Keho Huolto:n työntekijöillä on pääsy rekisteritietoihin. Työntekijät tunnistetaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tietoja käsitellään luottamuksellisina eikä niitä saa ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville, joita sitoo salassapitovelvollisuus.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä

Tallennettava asiakirja voi myös sisältää asiakkaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvien eri henkilöiden tekemiä merkintöjä.

Arkistointipalveluun tallennettaviin potilasasiakirjoihin kirjataan yksilöidyt hierontatapahtumat henkilötietoineen.

Tietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja vain ajan, joka on tarpeen henkilötietojen tyypin ja niiden käsittelytarkoituksen mukaan.

Evästeet

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Evästeet (engl. cookies) ovat verkkopalvelumme tuottamia pieniä teksti-tiedostoja, jotka verkkoselaimesi suostumuksella tallentuvat selainlaitteesi muistiin. Evästeiden avulla voimme analysoida selaimellasi verkkopalvelullemme tekemiäsi palvelupyyntöjä, yksilöidä sivustoa käyttäessäsi tekemiäsi valintoja ja asetuksia, sekä tuottaa niiden perusteella yksilöllisiä palveluja.

Verkkoselaimesi toiminnoilla evästeistä voi kieltäytyä tai evästeitä voi poistaa. Se kuitenkin vaikuttaa mahdollisuuksiimme tuottaa yksilöllisiä laadukkaita verkkopalveluja.